Integritetspolicy

Sekretesspolicy för personuppgifter


Syfte

Syftet med vår integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi använder dem för. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem giltiga. 


Vad är personlig information?

Personlig information är information som är möjlig att länka till dig, t.ex. ditt namn, e-post eller liknande. 


Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, till exempel om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi strävar alltid efter att inte be om mer information än vi behöver. 


I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken rättslig grund finns för detta?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har en rättslig grund för detta eller när ett samtycke har givits. Rättslig grund: 
Slutförande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt köpeavtalet.  


Godkännande: Du ger oss ditt samtycke till att vi kan behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är t.ex. om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.  


Avvägning av intressen: En avvägning görs här, vilket kan leda till att vi bedömer att vi har ett intresse av att behandla personuppgifter.  


Exempel på rättslig grund för behandling av personuppgifter:  Kunna hantera ditt köp på vår webbplats (inkl. Skicka din beställning, hantera returer och kunna skicka leveransstatusmeddelande etc.) 

Behandlingen bygger på: avtal 

Kunna hantera förfrågningar från dig genom vår kundservice.

 Behandlingen bygger på: avtal 

Kunna skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig. 

Behandlingen bygger på: Samtycke 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här är några exempel på personuppgifter som vi behandlar:  

Namn 

Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) 

Köp information (t.ex. vilken artikel som har beställts eller om produkten ska levereras till en annan adress) 

Uppgifter som du registrerade automatiskt och frivilligt 

Betalningshistorik 

Betalningsinformation


Dina rättigheter 

I enlighet med GDPR (EU Data Protection Regulation) har du ett antal rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid kontakta oss för att utöva dina rättigheter.


Rätt till korrigering. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter korrigeras i de fall då uppgifterna är felaktiga. 

Rätt att dra tillbaka samtycke. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett samtycke som du har gett oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill ha fler nyhetsbrev skickade till dig. 

Rätt att radera. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Kom dock ihåg att vi kan ha rätt att avslå din begäran om det finns lagliga skyldigheter som hindrar oss från att ta bort vissa personuppgifter. 

Rätt till begränsning av behandlingen. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Till exempel i fallet där du bestrider uppgifternas riktighet.

 Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling baserad på en balans mellan intressen. Det kan dock finnas undantag från denna rätt. 

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. 

Du har rätt att lämna in ett klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se). 

Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan överföra dem till en annan person som är ansvarig för personuppgifter. Det kan ibland vara tekniska begränsningar för detta. 

Hur får vi tillgång till din personliga information? 

Vi får tillgång till din personliga information enligt följande:  

Uppgifter du ger oss direkt 

Uppgifter registrerade när du besöker vår webbplats 

Uppgifter som vi får från offentliga register 

Information vi får när du registrerar dig för nyhetsbrev och andra utskick 

Uppgifter vi får när vi besvarar enkäter och enkäter Information vi får när du kontaktar oss, söker arbete hos oss, besöker oss eller på annat sätt kontaktar oss 

Så länge sparas dina personuppgifter 

Vi sparar aldrig din personliga information längre än vi behöver för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och den tid som kan krävas för att vi följer lagar och förordningar. T.ex. Redovisningslagen. Dessutom lagras endast personuppgifter i fall där vi har en rättslig grund eller där ett samtycke uttryckligen har givits.  


Exempel på lagringsperioder. 

När du köper på webbplatsen 

Lagringsperiod: sju (7) år plus innevarande år, detta för att uppfylla bokföringslagen.  

Vid kundtjänstfall Lagringsperiod: en (1) månad efter kundserviceVid kundtjänstfall 

Lagringsperiod: en (1) månad efter kundservice